PES DOĞRUSU


DOĞAN KOŞAR ``PES DOĞRUSU``

CHP Aksaray Belediye Başkan adayı Doğan Koşar Bir basın açıklaması yayımladı açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz..

 1. Değerli hemşerilerim, Aksaray idare mahkemesi’nin 2013/504 Esas ve 2013/1407 karar sayılı evrakı üzerinden,Aksaray Belediyesi’nin konteynır bedeli tahsili işleminin iptal edildiğini kamu oyuna duyurmuş ve kararı dağıtmıştım.Aksaray Belediyesi Hukuk işleri Müdürlüğü,hukuka aykırı işlem yaptıklarını kabul edip, hatalarından dolayı özür dileyecekleri yerde basın bildirimize yanıt vere...rek “Belediyemiz hiçbir vatandaşa konteynır alma mecburiyeti getirmemiştir”demiştir.Ayrıca Mahkeme kararını açıklamanın “İyiniyet kuralları ile bağdaşmadığını””Kamu oyunun yanlış bilgilendirdiğini” yazmıştır.Ne diyelim PES DOĞRUSU.Burda Aksaray Belediyesine bir fıkra anlatmak gerekir.”Adam mahkumiyeti kesin,delilleri sabit olduğu halde avukat tutmuş.Hakim sormuş,neden avukat tuttun avukat ne diyecek demiş.Adam,”Hakim bey ben de ne diyeceğini merak ediyorum” diye yanıt vermiş..Ben de ;Aksaray Belediyesi’nin ne diyeceğini merak ediyordum.Memleketin başbakanının,Halk Bankası’nın müdürünün evinde ayakkabı kutularının içinde çıkan 4.5 milyon doları, kendisine kurulmuş bir komplo ile açıkladığı ortamda,Aksaray Belediyesi’nin bu şekilde açıklama yapması doğal.Aksaray Belediyesi’nin başarısızlığında bana yanıt veren müdürlerin payı vardır.Belediye başkanının acilen bu daire müdürlerini görevden alması ,yerine yenilerini getirmesi gerekir.Çünkü yanlışı kabul etmek erdemdir.Bunu yapmak yerine kamu oyuna yanlış bilgi veren,belediye başkanını yanlış yönlendiren müdürler belediyeyi de zor durumda bırakmaktadır.Aksaray Belediyesi’nin öncelikle şunu bilmesi gerekir.Aksaray belediyesi kar düşünen ticari bir kurum değildir.Kamu kurumudur.Konteynır olarak sunduğu hizmet, çöp toplama görevinin bir parçasıdır.Vatandaşı almaya zorlaması gerekmez.Bu hizmeti sunduğu anda görevini yaptığı için bedel isteyemez.Bu yanlış işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararının kamu oyuna duyurulması da “kamuoyunu doğru bilgilendirme ve iyi niyetli bir girişimdir”Kamuoyuna saygı ile sunulur.

  CHP
  AKSARAY BELEDİYE BAŞKAN
  ADAYI DOĞAN KOŞAR
   
   
  KONTEYNIR DAVASI KARAR METNİ
   
  T.C.
  AKSARAY
  İDARE MAHKEMESİ
  ESAS NO : 2013/504
  KARAR NO: 2013/1407
   
   
   
  DAVACI: DOĞAN KOŞAR
  VEKİLİ: AV. MERAL KOŞAR
  Bankalar Cad. Mutlu Apt. Kat.1 68100 Aksaray Merkez Merkez/AKSARAY
   
  DAVALI: AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - AKSARAY
  VEKİLİ: AV. CAVİT AŞCI
  Bankalar Caddesi Ekecik İşhanı Kat:2 No:7 Merkez/AKSARAY
   
  DAVANIN ÖZETİ : Davacı tarafından, çöp konteynır ücreti alınmasının 2464 sayılı
  Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'na aykırı olduğu iddiasıyla ücret
  uygulamasının kaldırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 20.02.2013 tarih ve
  15 sayılı Aksaray Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü işleminin iptali
  istenilmektedir.
   
  SAVUNMANIN ÖZETİ: Usule ilişkin olarak, iptali istenilen işlemin kesin, icrai ve
  yürütülebilir bir işlem olmadığı, bilgi amaçlı olduğu, dava konusu yazıya istinaden belediye
  hasım gösterilerek dava açılamayacağı, esasa ilişkin olarak ise; davacıdan çöp konteynırı adı
  altında herhangi bir bedel talep edilmediği, ancak talep edilmesi durumuda ücret karşılığında
  çöp konteynırın tahsis edildiği, bu durumun herkes için zorunluluk arz etmediği, amaçlarının
  şehirde poşetli çöp toplama uygulamasını yaygınlaştırmak olduğu, bazı bölgedeki
  vatandaşların poşetli çöp toplama saatlerine uymaması ve bu suretle çevreye kötü ve nahoş
  kokunun yayılması sebebiyle bu uygulamanın yapıldığı, ancak talep halinde tahsis edilen çöp
  konteynır ücretinin alınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, davanın reddi
  gerektiği savunulmaktadır.
   
  TÜRKMİLLETİADINA
   
  Karar veren Aksaray İdare Mahkemesince davalı idarenin usule ilişkin itirazı yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi, gereği görüşüldü:
  Dava, davacı tarafından, çöp konteynır ücreti alınmasının 2464 sayılı Belediye
  Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'na aykırı olduğu iddiasıyla ücret
  uygulamasının kaldırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 20.02.2013 tarih ve 15 sayılı Aksaray Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle
  açılmıştır.
  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ''Ücrete Tabi İşler'' başlıklı 97. maddesinde,
   
   
   
   
  T.C.
  AKSARAY
  İDARE MAHKEMESİ
  ESAS NO : 2013/504
  KARAR NO: 2013/1407
   
  Belediyelerin bu kanunda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilerin isteğine bağlı
  olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre
  ücret almaya yetkili oldukları, belediyeye tekel olarak verilmiş işlerin kendi özel kanunlarına
  tabi olduğu hükme bağlanmış, mükerrer 44. maddesinde ise, belediye ve mücavir alan sınırları
  içinde bulunan ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekilde
  kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddesinde de, çevre temizliği ve çevre sağlığı,
  temizlik ve katı atık toplanması belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında sayılmış, 15/g
  maddesinde ise; katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
  kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmanın belediyenin
  yetkisinde olduğu belirtilmiştir.
  Anılan yasal düzenlemeler uyarınca belediyelerin bir konuda ücret tarifesi yapabilmesi
  ve ücret isteyebilmesi için konunun harç ve katılma payı konusu olmaması, ilgililerin isteğine
  bağlı olarak hizmet verilmesi ve hizmetin belediyelerin asli ve zorunlu görevlerinden
  olmaması gerekmektedir.
  Olayda ise, katı atıkların toplanması, çöp konteynır ve bidonlarının temini ve
  yerleştirilmesi, ilaçlama gibi hizmetler anılan yasal düzenleme uyarınca belediyelerin asli ve
  zorunlu görevleri arasındadır. Öte yandan, anılan hizmetler içinde hizmetten yararlananlardan
  2464 sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesi uyarınca çevre temizlik vergisi alınmaktadır.
  Bu durumda, söz konusu hizmetler için çöp konteynır ücreti alınmasına ilişkin dava
  konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.
  Davacı lehine vekalet ücretine hükmedilip edilmeyeceği hususuna gelince;
  1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlık Ücreti” başlıklı 164. maddesinin birinci kırasında; “Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.” hükmüne yer verilmiş olup, bakılmakta olan uyuşmazlıkta ise, davanın davacı
  tarafından avukat olmaksızın açılması sonrasında davacı vekili tarafından sadece dosyaya
  vekaletname sunulduğu, bunun dışında gerek dosyanın tekemmülü aşamasında, gerekse de
  karar aşamasında herhangi bir hukuki yardımı ve katkısının olmadığı anlaşıldığından,
  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3/1. maddesinin 2. cümlesi uyarınca davacı lehine vekalet
  ücretine hükmedilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.
  Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 137,20-
  TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta avansından artan
  kısmın işbu kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen
  günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 19/12/2013
  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   
  BAŞKAN VEKİLİ Üye Üye
  REMZİ ŞAHİN AHMET AK ADİL ŞAHİN
  97738 101776 138942

İlgili etiketler :

açıklama

doğan koşar

pes dogrusu


Bu haber 22.01.2014 17:27:19 tarihinde eklenmiştir.

  Okuyucu Yorumları


 Haber Gezintisi...

 • SOMUNCU BABA’DA KADİR GECESİ COŞKUSU

 • BAŞKAN YAZGI BULUŞMA VE ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR

 • AKSARAY BELEDİYESİ ALTYAPIDA BİR İLK’E İMZA ATIYOR

 • VALİ ATAKLI'DAN 24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MESAJI

 • ACAR '' 24 TEMMUZ BASIN İÇİN BİR ÖZGÜRLÜK SEMBOLÜDÜR''

 • AKSARAY TİCARET BORSASI BAŞKANI HAMİT ÖZKÖK’ÜN KADİR GECESİ MESAJI

 • MUHTARLAR FEDERASYONU AKSARAY ŞUBE BAŞKANI SİNAN YAVAŞ GAZZE OLAYLARINI KINADI

 • BAKAN EROĞLU “AKSARAY’IN SU MESELESİNİ KÖKÜNDEN ÇÖZÜMLEYECEĞİZ”

 • BAKAN EROĞL’UNDAN BELEDİYE BAŞKANI YAZGI’YA ÖVGÜ VE DESTEK

 • BAŞKAN YAZGI VE EKİBİNİN NE KADAR DOĞRU BİR HİZMET YAPTIĞI DAHA İYİ ANLAŞILDI

 • BAŞKAN ÖZKÖK “KIZILIRMAK KURTULUŞUMUZDUR”

 • ATSO MECLİS BAŞKANI TEKİN’DEN VERGİ MÜDÜRÜ YAŞAR’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

 • BAŞKAN YAZGI ,TÜM HEMŞERİLERİMİZİN KADİR GECESİNİ KUTLARIM

 • KOÇAŞ , KURAN-I KERİM’İN İLK AYETLERİ KADİR GECESİNDE İNMİŞTİR

 • AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI ÖMER GİZLENCİ'NİN KADİR GECESİ MESAJI

 • ASÜ REKTÖRÜ ACAR , KADİR GECESİ İNSANLARA SUNULMUŞ BİR FIRSATTIR

 • YILDIRICI , KADİR GECEMİZ, İNSANLIĞA BARIŞ VE HUZUR GETİRMESİ TEMENNİSİYLE

 • BAŞKAN YAZGI “ULAŞILMADIK MAHALLE ÇÖZÜLMEDİK SORUN KALMAYACAK”

Bu haber sitesinin tüm alt yapısı SetuP Haber Yazılımı tarafından sağlanmaktadır.

Haber Scripti Haber Yazılımı