PROFESÖR YILMAZ'DAN YENİ KİTAP!

Ülkemizle Birlikte 17 Ülkenin Eğitim Sistemi İncelendi...

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın editörlüğünü üstlendiği “Yerelden Evrensele Eğitim Sistemleri” isimli kitap Vize Yayınları tarafındanyayınlandı. Eğitim sistemlerinin tartışıldığı bu günlerde ülkemizle birlikte 17 dünya ülkesinin eğitim sistemlerinin incelendiği kitapta, değişik üniversitelerimizden 16 akademisyen bölüm yazarıolarak rol üstlendi.

Jeopolitik ve Jeostratejik açıdan Amerika, Avrupa, Avrasya, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinin yer aldığı kitapta;

• Demografik yapı (genel nüfus, öğrenci nüfusu, dil, etnik yapı, göçmen, mülteci durumu),

• Eğitim sistemlerinin tarihi,

• Eğitim sistemleri (okul yaşı, eğitim kademeleri ve eğitim programları uygulamaları),

• Ekonomik durumu (eğitim sisteminin değişim yıllarında, gayrisafi millî hâsıla; GSMH),

• Eğitim politikaları (sınav sistemi, eğitim dili, yabancı dil uygulaması, ödev vs.),

• Uluslararası eğitim başarısı sistem sonrası hedeflere ulaşma, TIMSS (UluslararasıMatematik ve Fen Becerilerindeki Eğilimler), PIRLS (UluslararasıOkuma Becerilerinde Gelişim Projesi), PISA (Uluslararası Öğrenci BaşarısınıBelirleme Programı) ve diğerleri,

• Bilim, sanayi ve teknoloji çıktıları,

• O ülkeye mal olmuş üretim markaları gibi anahtar kelimeler üzerinden incelemeler yapıldı.

Hâlihazırda, “Şahsiyet ve Değerler Eğitimi” kitabının yazarı olan Profesör Yılmaz, yayınlanan kitapla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı; “Özünde topluma faydalı insan yetiştirme sürecini içeren profesyonel bir uğraşolarak eğitim; bir yandan insanın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarınıgeliştirirken diğer yandan insana kültürüne uygun ahlaki değerler kazandırma sanatıdır. Bireyin duygu,düşünce, fikir, estetik yönden gelişmesine katkı, bireysel boyutunu, toplumunbeklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermesi, kamuoyu faydası ise toplumsal boyutunuoluşturan eğitim, bileşik kaplar misali iç içe geçmiş bir etkileşim sistemini içerir. Bu açıdan bakıldığında eğitimin genel amacı; toplum adınaiyi insan, iyi vatandaş, iyi üretici ve iyi tüketici yetiştirmek şeklinde özetlenebilir.Eğitim, sürdürülebilir kalkınmanın önemli temel unsurlarından birisidir. Türkiye,ekonomi, sağlık ve çevre gibi sürdürülebilir kalkınma alanlarında önemli ivme kazanmıştır.Her alanda büyüyen bir Türkiye, eğitim alanındaki gelişmelere, değişimlerekayıtsız ve bigâne kalamaz. Kalkınmanın sürdürülebilir olabilmesi, eğitiminde eşzamanlı iyileştirilmesine, eğitimde kalite ve niteliğin artırılmasına bağlıdır. Eğitim başarısı, ülkelerin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, demokrasi alanlarının da güçlenmesiyle yakından ilgilidir. Ülkelerin eğitim politikalarının başarısı, istikrar ve sürekliliğine bağlıdır. Eğitim sistemleri ve üzerinde yapılan kısa vadeliradikal değişimler, eğitim sisteminde kırıcı tesirlere neden olurken, eğitimin verimliliğinive başta veliler olmak üzere toplumun tüm katmanlarının eğitim sistemineolan güven duygusunu da olumsuz etkilemektedir. Deneme-yanılma metoduyla yapılan değişimler; eğitim sistemini yorar, sisteme olan güveni zedeler, paydaşlarının ve uygulayıcılarının motivasyonunu olumsuz etkiler.

Küresel ölçekte, jeopolitik ve jeostratejik anlamda ülkelerin birbiriyle rekabet edebilirliğive üstünlük göstergesi, sahip olduğu bilgi birikimi ve teknolojik gelişmişliğiyle,vatandaşlarına sunabildiği müreffeh ve standartları yüksek bir hayat ortamıoluşturabilmesinde yatmaktadır. Eğitim toplumun gelişmesinde, bireyin standartdüzeyde yaşamasında, ekonomik kalkınmanın desteklenip sürdürülebilir hale getirilmesinde,ülkelerin millî, manevi ve kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesive nesilden nesillere aktarılmasında önemli bir işleve sahiptir. Ülkelerin eğitim sistemini işletmek adına ayırdıkları bütçeler, eğitim başarısınaverdiği önemin bir göstergesidir. Ayrılan bütçelerin ve kaynakların amacına uygun bir şekilde yatırıma dönüşmesi de en az ayrılan bütçe kadar önemlidir. Kaynakların israf edilmeden temel ihtiyaçları karşılaması, planlı, programlı ve adil ölçüdedağılımı, bölgeler ve okullar arası eğitim başarı göstergesini etkileyecektir. Giderilemeyenbölgesel eşitsizlikler, başarı ölçeğinde büyük ayrışmalara ve uçurumlarasebep olabilir. İyi bir stratejik planlamayla, bölgesel ve okullar arası eşitsizliklergiderilmelidir. Çünkü eğitimdeki fırsat eşitliğinden faydalanmak bu ülkede doğan her çocuğun en doğal hakkıdır.

Kitabın ortaya çıkmasında katkı veren biri birinden değerli bölüm yazarlarına,redaksiyon, tasarım, dizgi ve baskıda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kitabın temel bir eser olarak başta Millî Eğitim camiasının eğitmenlerimize, öğretmen adaylarına, sivil toplumun tüm eğitim paydaşlarına veeğitim alanındakikanun koyuculara faydalı olmasını dilerim.”

 

 

Kısa Biyografi:

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ

1970 yılında Hatay Dörtyol’da doğdu. Lisans eğitimini Dicle Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesinde, doktora eğitimini Çukurova Üniversitesinde tamamladı.MEB’de üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştı.   2008 yılında TÜBİTAK bursuyla doktora sonrası araştırmacı, 2011 yılında davetli bilim insanı olarak Belçika Katolik Leuven Üniversitesinde çalışmalarda bulundu. 2012 yılında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına atanan Profesör Yılmaz, Aksaray Üniversitesinde yükseköğretim sempozyumundan, aile çalıştayına, bilim, kültür ve sanat şenliğinden, yaşayan değerler sempozyumuna pek çok bilimsel etkinliğin koordinatörlüğünü üstlendi. Aksaray’da “Yeni Nobel Adaylarımız Neden Olmasın?” projesiyle üç ortaokula fen laboratuvarı, “Hayat Okumakla Güzel” projesiyle bir ortaokula 2000 Temel Eserli kütüphane kazandıran Profesör Yılmaz, “Şahsiyet ve Değerler Eğitimi” kitabının yazarıdır.