-
ALİ GENÇ

ALİ GENÇ


AKSARAY İLİNİN ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE HAZİNE MÜLKLERİ EMİN ELLERDE!!!

23 Aralık 2021 - 08:24

 Eski ismi Bayındırlık il müdürlüğü olan ve ülkemizin gelişmesi ile birlikte yeni birçok görevi üstlenen ve bu nedenle de yüklenen sorumluluklarına göre ismi değişen günümüz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çalışmalarını takip eden bir gazeteci olarak çalışma ve çabalarını biliyorum. 
  
 Bu çerçevede bildiklerimden biriside uzun yıllardır tanıdığım samimiyetine şahit olduğum kurumun müdürü Hüsün Yıldız Beydir. 

   Hüsnü Bey öncelikle kurumunu yasalar ve yönetmelikler ile genelgeler çerçevesinde yönetirken her işte mutlak manada kamu yararı ile vatandaşın haklarında gözeten olarak devlet mallarını kamu çıkarına olmayan talepleri medeni çerçevede geri çevirirken, Sevgi Evleri projesinde olduğu gibi Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk Bey ile birlikte Belediyenin de desteğiyle bu evlerin yapılması için gereken tahsisi yapmasıyla bu konudaki hassasiyetini de bilip taktir edenim.   
 
  Kurumun çalışma sahalarını bilen ve birçok defa yeri geldikçe de bunları yaptığım haberler ve köşe yazılarıyla kamuoyuyla paylaşan olarak basın toplantısında bu çalışmalara bir kez daha katılan meslektaşlarımızla şahit olduk. 
   Müdür Beyi in basın toplantısında verdiği bilgiler basılı ve İnternet Gazetelerinde yayınlandı. 

   Yapılan açıklama esnasında Müdür Bey ile bağlı birimlerden yeni kurulan özellikle belediyelerin isteklerini bakanlığa iletmek ve Bakanlıkla Belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak olan Yerel yönetimler şube müdürlüğü. 
   İl merkezi ve ilçelerde yapım, proje, onarım güçlendirme işlerine ilişkin yapılacak maliyetleri hazırlamak, kontrol hizmetlerini sağlamak kamu binaların kıymet taktirlerini yapmak gibi işlerini 1 müdür ve 11 personel ile yürüten Yapım ve şube müdürlüğü. 

  1 Şube müdürü ve 4 adet personeliyle il ve ilçelerde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi gayesiyle çevre mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülen işler ve çevre kirliliğinin giderilmesi projeleri için şartlı nakdi yardım talebinde bulunan idarelerin taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürüten şube. 
 
  1 Şube müdürü ve 4 personel ile İl merkezi ve ilçelerde verilen ÇET raporu onayı, İzin belgesi ve denetim gibi işlemleri yürüten Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü.  

  1 Şube müdürü ve 2 personel ile  6306 sayılı kanun kapsamında, riskli yapıların tespitini yaptırmak, tespit edilen riskli yapıları tapu müdürlüğüne bildirmek ve riskli yapıların yıkım işlerini ve kira yardımı işlemlerini yürüten Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şubesi. 

 1 Müdür,1 müdür yardımcısı 12 personel il ve ilçelerde 2/b taşınmazı, tarım arazisi, yatırım teşviki, organize sanayi bölgeleri, ağaçlandırma alanları, orman vasıflı araziler, kamu İdarelerine tahsis edilen taşınmazlar vb konuları takip eden özellikle Mera alanlarının işgallerini Tarım ve Orman il müdürlüğüyle birlikte Vali Aydoğdu’nun talimatları ve bilgisi dahilinde tespit ettirip buralardaki işgallerini ortadan kaldırılması için idari ve yasal işlemleri yaptırarak saçı bitmedik yetimlerin mallarını işgalden kurtarmak ve yasa çerçevede  satışı yapılan kamu taşınmazlarının ihalesini yaptıran Milli Emlak Müdürlüğü. 
  
 1 Şube müdürü ve 4 personel ile doğal sit ve ÖÇK alanları ile ilgili görüş istemi ve benzeri işlemler uygulama imar Planlarını ve tadilatını inceleme ve rapor işlemleri doğal sit alanları ile ilgili tvk bölge komisyonuna rapor ve dosya hazırlanması işlemlerini yürütmekle görevli  Tabiat varlıklarını koruma işlerinden sorumlu şube müdürlüğü. 

   İmar planlama ile ilgili teknik görüş verme ve Çevre düzeni planı ile ilgili bilgi-belge düzenleme, işleri imar Planına esas hazırlanan jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının İnceleme-onay işlemleri kurumlardan gelen imar planlarının İncelenmesi, imar barışı ile ilgili iş ve işlemler ile kıyı kenar Çizgisi tespit çalışmalarını yürüten İmar ve planlamadan sorumlu şube müdürlüğü. 
 
  Yapı Denetim firma denetimleri, yapı malzemeleri denetimleri, Laboratuvar deneyleri ve yapı denetim sistemi (YDS) İşlemleri Yapı denetimi ve yapı malzemelerinden sorumlu  1 adet şube müdürü ve 5 personel ile iş ve işlemler  yürüten  müdürlük. 
  
1 Şube müdürü 12 personelle il müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulan yazılımları veya yazılım geliştirme araçlarını belirlemek, il müdürlüğüne bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, kurum içi, kurum dışı nakil ve açıktan atama, vekâlet ve geçici görevlendirmelerde, göreve başlama ve ayrılış tarihlerini bildirmek , personelin sgk sigortalı işten ayrılış ve işe giriş Bildirgelerini yapmak, bakanlığa göndermek vb işleri yürüten Bilgi teknolojileri insan kaynakları ve destek hizmetlerinden Sorumlu şube müdürlüğü ile  hizmet veren kurum görev alanlarında vatandaşa en iyi şekilde hizmet verilme gayreti içinde!!!  

İLİMİZ GENELİNDEKİ TAPUSUZ ARAZİLERİNDE MERA VASFINA KAVUŞTURULMASI DEVAM EDİYOR!!! 

  Hüsnü Yıldız Müdüre bağlı birimlerin her birisinin görevi bir birinden önemli olsa da özellikle son yıllarda ayyuka çıkan işgal altındaki kamunun malı olan Meralar ile Tapusuz araziler, orman arazileri ile Hazine mülklerindeki işgallerin sona erdirilmesi yönündeki samimi çabalarıdır. 

   İşgal edenlerin yaptıklarının yanlarına kar kalmaması, işgal edenlerin bunun karşılığını yasalar çerçevesinde maddi ve manevi şekilde ödeyerek buna teşebbüs etmek isteyenlere ibret  olunması konusundaki müdürlüğün kararlığı ise gerçekten de gönlümüze su serpti.!!! 
 
 MERALAR İLE ORMAN ALANLARINDAKİ YAPILARIN İMAR BARIŞI BELGELERİ İPTAL EDİLİYOR!!! 
 
  Saçı bitmedik yetimlerin hakkı olan Mera ve Orman alanlarını işgal ederek buralarda kullandıkları yer karşılığında ücret ödemeyerek çeşitli barınma ve tarım ile hayvancılık faaliyeti yürütenlerden çıkan imar barışını fırsat bildiler. 

  İmar barışını fırsat bilerek buraları almak için müracaatları sonucunda internet üzerinden verilen İmar barışı belgesi alanlardan Mera ve orman arazisindekilerin belgelerinin iptal edileceği basın toplantısında İl Müdürü Hüsnü Yıldız tarafından üstüne basa, basa açıklandı. 

   Müdürlüğün tüm birimleri özelliklede saçı bitmedik yetimin hakkı olan işgal altındaki mera ve ormanların korunmasıyla ilgili birim tarafından işgalin bitirilmesi için konunun takipçisi olacağımızın da bilinciyle en kısa zamanda buraların işgalden kurtarılarak kamu yaranına kullandırılmasının sağlanması dileğiyle. 
 
   Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar